gcsoccershop_v.png

Veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions – FAQ)

En de bijhorende antwoorden

 

 

Met deze willen we graag een begin van antwoord geven op een aantal veel gehoorde vragen en opmerkingen.  Voor meer informatie, wendt u gerust tot iemand van het bestuur (en/of uw trainer).  Deze lijst heeft niet de intentie of ambitie om volledig te zijn en de antwoorden zijn dit ook soms niet om reden van discretie en/of de “lengte” van het volledige antwoord.

 

Wat gebeurt er met ons lidgeld?  (of de “directere variant” waarom is ons lidgeld zo hoog)

Om hier een goed antwoord op te geven, herhalen we eerst even wat er in het lidgeld zit:

 • De aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (waarvoor de club jaarlijks een bijdrage moet betalen)
 • De aansluiting bij de verplichte verzekering van de KBVB (ook te betalen door de club)
 • De trainingen (2 per week) en de wedstrijden. Dit omvat de kosten voor:
  • Het gebruik van de velden & de infrastructuur
  • De kosten voor de trainers, de coördinator & de scheidsrechters
  • Wij bieden onze spelers ook techniektraining & keepertraining aan en hebben hiervoor gespecialiseerde extra trainers in dienst
 • De wedstrijdkledij & uitgangstraining (afwisselend)
 • De drank voor de speler tijdens & na de wedstrijd & in uitzonderlijke (klimatologische) omstandigheden ook tijdens trainingen
 • Het “inkomgeld” voor de familie van de thuisspelers: in tegenstelling met wat op de meeste andere plaatsen gebeurt, betalen bij JVGH de familieleden van de thuisspelers géén inkom tijdens de wedstrijden. Dit loopt al snel op tot ongeveer 40 euro per persoon (en een veelvoud per speler).

Als je dit nu op een correcte manier (rekening houdend met alle inbegrepen elementen) gaat vergelijken met het lidgeld bij clubs in de buurt is ons lidgeld zeker niet hoog te noemen.  Als je eens tijd teveel hebt en nog wat andere vergelijkingen wil maken: vergelijk de kost voor een gans jaar voetbal inclusief training/trainer maar eens met een aantal andere sporten of met kinderopvang en bedenk daarbij dat onze club ongeveer in 200 uur begeleide “opvang” voorziet per jaar…

Wat gebeurt er nu effectief met het lidgeld (en bij uitbreiding met alle inkomsten die de club heeft)?

“Koken kost geld” en voetbal aanbieden nog veel meer.  Ziehier een (niet volledige) lijst van onze uitgaven:

 1. De kosten voor de “vrijwilligers” zijn de grootste slokop. Hierbij tellen we de trainers & de coördinatoren.  Zij krijgen een beperkte vergoeding maar deze groep is in totaal wel met ongeveer 20 personen (rekening houdend met de coördinator, de keeperstrainer, de techniektrainer(s) en de scout).  Daarnaast krijgen ook een aantal “vaste” medewerkers (kantine, onderhoud & klusjes) een beperkte vergoeding.  Opnieuw, beperkt voor hén, maar voor de club tikt dit weer aan.  Gelukkig hebben we nog een groot aantal medewerkers en vrijwilligers die hun taken onbezoldigd uitvoeren.
 2. Aanleg en onderhoud van de terreinen: deze worden na het seizoen heraangelegd (verticuteren, aanvullen, nivelleren, zaaien & mesten) en het ganse seizoen in een zo goed mogelijke staat gehouden door te mesten, te sproeien en te maaien. Elke week worden de velden bovendien gekalkt: hier hebben we telkens (afhankelijk van het weer) tussen de 30 en 40 liter vloeibare kalk voor nodig!
 3. Onderhoud van de kantine & kleedkamers: elke week worden de kleedkamers 2x gepoetst, de kantine minstens 1x per week
 4. Herstellingen en kleine werken: onze “infrastructuur” dateert van 1977. De voorbije jaren is er vooral veel “oplapwerk” geweest omdat de budgetten ontbraken voor grote investeringen.  Iedereen weet dat oplapwerkjes aan oude installaties in verhouding veel geld kosten en geen “duurzame” oplossing zijn: wij ook, maar om duurzame oplossingen te kunnen betalen moeten we eerst nog een beetje sparen.
 5. Aankoop van de kledij (spelers & gedeelte voor trainers) en oefenmateriaal (veel van ons materiaal “rolt” erg goed, een ander deel krijgt soms gewoon pootjes)
 6. Ook de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit (denk maar aan onze veldverlichting!), water, internet & telefoon) nemen een heel grote hap uit ons budget.
 7. Verder zijn er de bondskosten (aansluiting bij de KBVB), de verzekeringskosten & de kosten voor de diverse scheidsrechters.
 8. Andere kosten omvatten onder andere: kosten voor afvalverwijdering, verzekeringskosten (brand, ongevallen, aansprakelijkheid, niet aangesloten spelers (testers & nieuwe leden), …), huur van sporthallen oa voor de wintermaanden, cursussen voor trainers, afgevaardigden, medewerkers & bestuursleden, diverse bondskosten, kosten voor kantoormateriaal (printer, inkt, papier, kaften,…), …

 

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven (procentsgewijs) vindt u hieronder.  Inkomsten en uitgaven zijn (de afgelopen jaren) zo goed als in evenwicht. Wat vooral opvalt is dat de inkomsten uit lidgelden & “inkom” (betaald door de bezoekende ploegen) ongeveer de helft van onze jaarlijks terugkerende werkingskosten dekt!  De andere helft komt voornamelijk uit de activiteiten, de kantine, sponsoring & subsidiëring.  De gemeente Herk-de-Stad heeft niet de budgetten van Hasselt of Sint-Truiden en is “gezegend” met meer dan 200 verenigingen die allemaal graag wat werkingssubsidies krijgen…  Herk-de-Stad is bovendien ook wat middenstand en industrie betreft niet te vergelijken met Halen, Lummen of Hasselt zodat ook onze mogelijkheden om financiële middelen uit sponsoring te halen beperkter zijn.

 

 

 

Waar wordt het geld van de activiteiten voor gebruikt?

Uit bovenstaande grafieken blijkt duidelijk dat dit geld op dit ogenblik nodig is voor de dagelijkse werking.  We proberen zoveel mogelijk te sparen en dit geld te gebruiken voor duurzame lange termijninvesteringen maar daarvoor moeten onze activiteiten nog succesvoller worden (lees: meer mensen moeten deelnemen) en nog meer medewerkers/helpers moeten ons komen helpen.

Wat doet het Bestuur eigenlijk en, euh, bestuurslid: wat “schuift” dat?

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene omkadering.  Zij bepaalt (in overleg met de hoofdbesturen en in lijn met de visie van de KBVB) de visie & grote lijnen van het (sportieve) beleid, werft de (sportieve) medewerkers aan en volgt de opleidings- en omkaderingsmogelijkheden op, communiceert en onderhandelt met alle leveranciers van de club (brouwer, nutsbedrijven, onderhouds- en herstellingsbedrijven, kleding- en materiaalleveranciers,…) en volgt ook alle bestellingen, leveringen en diensten op, verzorgt de administratie (van inschrijving over opvolging, wedstrijdaanvragen & -verplaatsingen, aansluitingen, communicatie met de KBVB allerhande), beheert de financiën (inclusief alle inkomende en uitgaande betalingen, de boekhouding & de fiscale verplichtingen (aangifte BTW en belastingen)) & de sponsoring, maakt en verdedigt de dossiers nodig voor de subsidies, erkenningen en licenties, maakt lange termijn plannen & budgetten en zoekt hiervoor financiële, politieke en praktische steun, organiseert het beheer van de kantine, neemt het initiatief voor en organiseert de activiteiten, is het klankbord voor de medewerkers, trainers, spelers & ouders maar ook voor andere clubs, overheden & instanties en vertegenwoordigt de club in externe organen (KBVB, gemeentelijke sportraad, …).

De bestuursmandaten zijn statutair onbezoldigd.  Alle bestuurders (en trouwens ook een aantal “losse” medewerkers) zetten zich belangeloos én zonder vergoeding in voor de club.  Integendeel zelfs: wanneer rekening gehouden wordt met de kosten voor telefonie (gsm) en de veelvuldige extra verplaatsingen, de obligate aanwezigheden op andere events, vergaderingen en opleidingen, de (bijhorende) traktaties, … , dan kost een bestuursmandaat, zelfs zonder rekening te houden met de geïnvesteerde tijd, eigenlijk zelfs geld.  De bestuurders en de medewerkers “krijgen” wel van de club een bescheiden Nieuwjaarsreceptie en het bestuur gaat één maal per jaar met de vaste medewerkers een hapje eten (waarbij de beperkte drankfactuur door de club betaald wordt).

 

Hoeveel medewerkers heeft de club nodig?  En waarom roepen jullie ons zo vaak op om (dringend) te helpen?

Uit het antwoord op de “financiële” vragen blijkt duidelijk dat de kantine & activiteiten nodig zijn om de sportieve werking te garanderen.  Zonder kantine en activiteiten kunnen wij ons aanbod en onze werking simpelweg niet betalen.  Een kantine uitbaten en activiteiten organiseren vergt echter veel hulp. 

Het jaar rond hebben we verder nood aan poetshulp, klusjesmannen, mensen die helpen met de sponsoring, communicatie, onderhoud van het terrein,…

Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat mensen die al het jaar rond met de hele organisatie bezig zijn, dit ook nog eens allemaal alleen op zich nemen.  Het is moeilijk om bijna dagelijks brandjes te blussen en tegelijk ook nog eens op lange termijn te plannen als de ploeg van bestuurders en medewerkers beperkt is.  Een goede activiteit vereist daarom veel (goede) helpers om alles in goede banen te kunnen leiden.

We zullen proberen deze oproepen wat minder dringend en dwingend te maken door tijdig te communiceren over onze “behoeften” via de website en “ad valvas” in de kantine.  Maar neem daar dan alstublieft ook eens een kijkje en geef u ook eens op om te helpen.  Als iedere ouder één keer per jaar enkele uurtjes helpt in de kantine of bij een activiteit dan hebben we meer dan voldoende helpers.  En dan kunnen we ook effectief eens beginnen nadenken over investeren en zaken op lange termijn plannen.

 

Waarom zijn de kleedkamers zo verweerd en waarom werken de douches niet goed?

Onze infrastructuur dateert van 1977 en werd de laatste jaren alleen maar opgelapt.  Het bestuur heeft de intentie geuit en de plannen laten maken (door een architect én kosteloos! (waarvoor dank)), om de kleedkamers aan een grondige verbouwing & opfrisbeurt te onderwerpen.  Hiervoor werd politieke steun gezocht en werd budget bijeen gezocht (en gedeeltelijk gevonden), maar toen zijn we op enkele administratieve en vergunningsproblemen gestoten.  Voor alle duidelijkheid: de terreinen en gebouwen zijn eigendom van de gemeente, in erfpacht gegeven aan BS Sport en worden gebruikt door JVGH.  Wij kunnen dus niet zomaar op eigen houtje investeren in iets wat niet van ons is en/of niet juist vergund is.  Een opfrisbeurt kan natuurlijk wel, maar de vraag is of dit in de huidige situatie een goede besteding van ons geld zou zijn: dit kost ook al gauw enkele duizenden euros en bijgevolg zou dit de grondige verbouwing in gevaar kunnen brengen (tot uitstel hiervan kunnen leiden).    Bovendien hadden we ons ook verzekerd van hulp van de technische scholen als de werken vorig jaar in mei of juni hadden kunnen uitgevoerd worden.  Door de vergunningssituatie en door wat vertraging in ons subsidiedossier is dit uiteindelijk niet kunnen doorgaan.  Zonder deze hulp (die we uiteraard tijdens de schoolvakantie niet kunnen krijgen) is ons plan niet haalbaar. Maar ook hier geldt dat deze verbouwing enkel op een financieel haalbare manier zal kunnen als wij (veel) hulp krijgen van medewerkers. Op dit ogenblik geven we relatief veel geld uit aan het veilig houden van onze gasboilers en verwarmingsinstallaties: het zou veel duurzamer zijn om dit grondig(er) aan te pakken, maar zoals hierboven omschreven: we kunnen het geld maar één keer uitgeven en willen liever een degelijke verbouwing doen in plaats van te blijven bricoleren.

We werken op dit ogenblik ook hard aan een andere tijdelijke, maar relatief goedkope oplossing: werfketen.  Meer nieuws hierover volgt.

 


 

Waarom heeft mijn zoon geen trainer of een trainer die de papa is van …?

Dit is geen nieuw verhaal.  De afgelopen tien seizoenen zijn bijna allemaal begonnen met een tekort aan trainers en/of noodoplossingen (coördinator-trainers, hulptrainers, duo-jobs,…).  Dit verhaal wordt bovendien, onder andere door de jeugdvoetbalhernieuwingen en door de gewijzigde mentaliteit en verwachtingen van de mensen, elk jaar erger.  Kijk ook maar eens op onze website naar het artikel uit Het Laatste Nieuws.  Het trainerstekort is geen geïsoleerd probleem bij JVGH, maar een algemeen probleem bij alle (sport)verenigingen.

Het seizoen 2014-2015 vangt al bij al aan met een behoorlijke sportieve equipe waarbij we slechts 1 “volwaardige” ploeg hebben waarvoor we voorlopig nog geen oplossing hebben en enkele spelersgroepen waar we idealiter (onder andere door de sterke instroom van de afgelopen weken) nog een extra ploeg zouden moeten maken, als we er een trainer voor kunnen strikken.

 

Hoe kan ik helpen?

Jammer genoeg is dit eigenlijk geen “veelvuldig gestelde vraag”.  De meeste ouders gaan er vanuit dat je voor het in hun ogen “hoge” lidgeld mag verwachten dat alles pico bello draait zonder dat je zelf nog iets extra moet doen.  Het bestuur hoopt dat bovenstaande toch een beetje heeft helpen inzien dat dit niet mogelijk is.  Bijna alle bestuursleden hebben naast deze “liefhebberij” ook nog een full-time job, een familie (met soms zelfs kinderen die niet voetballen, ja het kan!) en zouden zelf ook af en toe graag eens wat vrije tijd hebben.  Maar de club moet “draaien”, de zaken moeten in orde zijn, en dus staan er vele avonden, weekends en vakantiedagen en zelfs “werkuren” in het teken van de voetbal.  Moesten we op iets meer bestuursleden en medewerkers kunnen rekenen, dan zou het voor ons allen iets makkelijker worden, zouden nog meer zaken geregeld kunnen worden en zouden we nog sneller vooruit kunnen gaan.   Hoe meer zielen hoe meer vreugd, vele schouders maken licht werk, samen sterk!  We zien jullie graag komen!

Het bestuur van JVGH

© Copyright JVGH

JVGH is een samenwerking tussen de jeugdploegen van BS Sport, Herk FC en SC Donk

Go to top